ติดต่อผู้ดูแล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

แกนนำหลัก

1.นายพิเชษฐา หลาบนอก

2.นายนพรัตน์ รัตนวิชัย

3.นางสาววัชรีพร หล้าบุดสี

4.นางสาวสุภัสสร สวนไผ่

คณะกรรมการชุมนุม

1.นายอดิศร เกษรชื่น

2.นายถิรพุทธ์ รินทะ

3.นางสาวสุทธิกานต์ มุ่งเขตกลาง

4.นางสาวนิชากร ทลาไธสง

5.นายพงพัฒน์ อาจจุฬา

 

หมายเลขโทรศัพท์ 044641324